Stap 5 : Contextualiseren

//Waar je tijdens de onderwerpsverkenning de directe context van je basisartikel (op zich) doornam, maak je hier de stap naar het verkennen van en info verzamelen over de ruimere context (in meer algemene betekenis van het woord). Op deze manier krijg je nog meer (soorten) info over je thema. //

Organisaties

In Stap 3 staat reeds de opdracht om organisaties op te zoeken. Elke student zoekt minstens één organisatie / voorziening die met deze thematiek bezig is. Zoek online via de Sociale Kaart. Bezoek de website van de betrokken organisatie en bespreek die in maximaal 350 woorden. Laat automatisch het aantal woorden tellen (functie in MSWord) en noteer het aantal woorden in een voetnoot. Gebruik bij de beschrijving van de website van de gekozen voorziening het tekstkritiekmodel (paragraaf Evalueren).

Statistieken

Zijn er aangaande het onderwerp statistieken te vinden ? Let op: noteer niet de cijfergegevens maar de verwijzing naar die gegevens. Met andere woorden: welke statistieken zijn er rond je onderwerp te vinden [benoem ze] en waar zijn ze te vinden. Overheidsdiensten stellen steeds vaker statistieken ter beschikking via hun website. De federale overheid doet dit via www.statbel.fgov.be, de Vlaamse overheid via www.vlaanderen.be en de lokale overheid via www.lokalestatistieken.be. Andere databanken kunnen gerust ook (zie - telkens weer eigenlijk - ons vademecum bronnenonderzoek). Tip : wellicht moet je hier voldoende ruim en creatief zijn bij het zoeken naar statistieken. Uiteraard bestaan er niet over enkel onderwerp cijfers, maar denk aan de trefwoorden, vaktermen die je ondertussen bent tegengekomen en hebt gebruikt in de vorige stappen. Denk ook aan aanverwante zaken, contexten, voorzieningen, …. waarmee je thema te maken heeft.Opdracht 3 Excel Statistieken

Werk verder in je excelbestand van opdracht 1 en 2 (zie Stap 4). Maak deze oefening op een nieuw werkblad(en) en geef dan een passende naam.
Ga via bovenstaande of andere websites op zoek naar statistieken over het bestudeerde onderwerp. Selecteer hieruit gegevens over verschillende provincies, gewesten, groepen of jaren (dus in ieder geval verschillende reeksen). Denk voldoende ruim (trefwoorden, vaktermen, …) om cijfermateriaal te vinden (zie 'tip' hierboven).

  1. Breng deze gegevens onder in een tabel.
  2. Stel deze gegevens visueel voor via een zinvolle grafiek naar keuze; zorg voor passende titels en wat lay-out.
  3. Toon aan de hand van de reeksnamen aan dat je kan filteren, sorteren en subtotalen maken (datamatrix; werk via het excel-tabblad - menu - "Gegevens").

De drie uitgewerkte excelopdrachten staan aldus samen in één bestand, telkens op een ander (intern) werkblad. Dat plaats je op een logische en vindbare plek van jullie wiki en maak je via een hyperlink toegankelijk.Juridische context

Welke wetteksten, reglementen, decreten, parlementaire documenten, omzendbrieven,… bestaan er aangaande je onderwerp ? Gebruik de zoekfunctie van het Belgisch Staatsblad of via juridische databanken (o.a. Juriwel, juridat, jura,…). Een overzicht vind je via www.rechtslinks.be en in ons vademecum bronnenonderzoek.

Politieke context (maatschappelijk / beleid / visie )

Wat vind je omtrent je onderwerp aangaande de verantwoordelijke minister en het bevoegde departement ? Of (ook) : welke maatschappelijke organisaties (middenveld, belangen- of gebruikersgroepen en andere) zijn actief rond jullie thema ?
Elke student bespreekt indien mogelijk kort een standpunt van één partij of van een bekende maatschappelijke groepering.

Zorg dat deze 'context'-rubrieken ook gestructureerd terug te vinden zijn binnen jullie wiki.

Motivatie voor deze stap

Je leert een website onderzoeken en beschrijven in functie van een gekozen onderwerp en je haalt je onderwerp beschreven in je basisartikel uit zijn isolement via organisaties, gespecialiseerde documentatiecentra, deskundigen, kranten, statistieken, de juridische en politieke context. Je hebt aldus informatie van verschillende aard en niveau over je onderwerp verzameld.

Kliks naar de andere stappen
Onderwerpsverkenning Stap 2 Stap 3 Stap 4 Afwerking