Handboeken en zakboekjes

1. Algemene sociale dienstverlening

 • Handboek maatschappelijk werk methodiek [Bohn Stafleu, Van Loghum, losbladig]. Handboek in zes afdelingen. Na een algemene inleiding over methodiek, ethiek en betrekking volgt de indeling de fasering van een hulpverleningsproces. Afdeling B, de beginfase van de hulpverlening heeft het over de intake. Afdeling C is opgedeeld in concrete dienstverlening, procesmatige hulpverlening en signalering. Afdeling D behandelt problemen en vragen. Concreet gaat het om de thema’s seksuele problemen, traumatische ervaringen, hiv-hulpverlening, methoden zoals video-hometraining en telefonische hulpverlening, materiële aspecten en onvrijwillige cliënten. Afdeling E gaat in op de evaluatie, de afsluiting of de effectmeting. Een register sluit het werk af.
 • Handboek social casework in de 21ste eeuw [Kluwer]. Methodiekboek met traditionele en eigentijdse beroepstermen, checklist en fasering van de methodiek.
 • Ocmw-zakboekje [Kluwer]. Instrument voor wie beleidsmatig of functioneel betrokken is bij de werking van het Ocmw; overzicht wetgeving en reglementering.
 • Ocmw dienstverlening en bestaansminimum [Die Keure, losbladig]. Praktische handleiding inzake de individuele maatschappelijke dienstverlening, volledige info voor juristen en niet juristen, raadsleden, maatschappelijk werkers, hulpverzoekers,…
 • Praktisch handboek voor Ocmw-Recht [Die Keure]. Over de bestuursorganen, het administratief toezicht, de bevoegdheden, de dienstverlening, het bestaansminimum, de terugvordering en het verhaal, het personeel…
 • Welzijns-wijzer [Kluwer, losbladig]. De inhoud betreft beroepsuitoefening met deelterreinen, dossierspecifieke onderwerpen worden algemeen en juridisch behandeld. Niet juristen bekijken maatschappelijke problemen vanuit juridische invalshoeken. Doeldoelgroep: politie, Ocmws, preventiewerkers, welzijnswerkers, hulpverleners, verantwoordelijke sociale diensten.
 • Ocmw 2001-2006. Handboek voor het Ocmw-raadslid [Uga]. Behandelt de zaken waarmee een Ocmw-raadslid geconfronteerd wordt.
 • Sociale Landkaart. Informatiewijzer federale en Vlaamse voorzieningen. [Vanden Broele]. Richt zich naar personen met een handicap, bejaarden en zieken en geeft een antwoord op vragen zoals: welke voorzieningen bestaan er, welke zijn de voorwaarden om ervan te genieten, hoe kun je ze aanvragen en waar kan ik terecht voor info.
 • Welzijnszakboekje “Beroepsuitoefening van de welzijnswerker” [Kluwer, zakboekje, jaarlijks]. Brengt alle aspecten van het beroep als welzijnswerker in kaart: de rol van de welzijnswerker in de rechtstaat, de beroepsopleiding, de beroepsbescherming, aansprakelijkheid en deontologie. Plaats van de vrijwilliger, tewerkstelling, verloning en informatieverwerving.
 • Welzijnszakboekje Wetgeving – toelichting 2002 [Kluwer, zakboekje en Cd-rom]. Over de organisatie van de welzijnszorg, dienstverlening, subsidiekader; toepassing wetten, decreten en besluiten, adressen voorzieningen, koepels en federaties. Doeldoelgroep: jeugdbijstand, sociale organisaties, beleid, bejaardeninstellingen. De Cd-rom heet “Wetgeving in de Welzijnssector.”
 • Wegwijzer geld [Davidsfonds].

2. Communicatie en multimedia

 • Handboek internet communicatie [Samson]. Strategie, doelen, middelen, voorzieningen, theorie, management, reorganisatie, kwaliteit, communicatie, vertalingen, feiten, literatuur, opleiding.
 • Mediagids [Kluwer, losbladig]. Twaalf banden over radio en televisie, film en video, audio, multimedia, telecommunicatie, on-line diensten, internet, marketingcommunicatie, communicatie, boeken, dagbladen, tijdschriften, journalistiek en recht.
 • Media zakboekje [Kluwer, zakboekje]. Overzicht van documentatiecentra, agentschappen, persknipselbureaus, ambassades, overheid, journalisten, dagbladen, tijdschriften, raden, beroepsverenigingen, opleidingen.
 • Zakboekje internet voor welzijnswerkers [Kluwer, zakboekje & Cd-rom]. Databestand met url’s in een boomstructuur. Zoeken kan op trefwoord of via organisatie. Woordenlijst internettermen. Bespreekt evoluties en heeft aandacht voor de mogelijkheden van internet in het welzijnswerk.

3. Cultureel werk en erfgoed

 • Digitaal archiefbeheer in de praktijk. Handboek [Stadsarchief Antwerpen].
 • Gids kunst in Vlaanderen [Kluwer, losbladig]. Band 1 is een overzicht van beeldende kunst, letteren, film, fotografie, mediakunst, muziek, podiumkunsten, architectuur, dans, documentaire film, elektronische dansmuziek, folk, fotografie, jazz en blues, jeugdliteratuur, nieuwe muziek, opera, strips,… Band 2 geeft adressen en gaat in op het management en marketing van cultuurorganisaties, de overheid, de regelgeving en ontwikkelingen.
 • Gids sociaal-cultureel en educatief werk [Kluwer, losbladig]. Na de ontwikkelingen gaat de gids in op thema’s: etnisch - culturele minderheden, jeugdwerk, vorming, onderwijs, opleiding en bijscholing voor volwassenen, samenlevingsopbouw, sociaal cultureel werk met volwassenen. Aandacht voor theoretische achtergronden, openbare voorzieningen, organisaties en instellingen.
 • Handleiding en ideeën voor buurt- en wijkontwikkeling [KBstichting, losbladig]. Methodieken, ideeën en praktijkvoorbeelden voor het opmaken van wijk- of buurtontwikkelingsplannen door de gemeente: concepten en methodieken, wijkplanning en stedelijk beleid, bestuurlijke vernieuwing, bewonersparticipatie, netwerkvorming, analyse en diagnose, strategische planning en actieprogramma’s.
 • Volgt de gids? Nieuwe perspectieven voor educatie en gidsing in kunstmusea [KBstichting]. Richt zich naar museummakers, 'educatoren', bemiddelaars en gidsen over het doelgroep en de educatieve opdracht van musea. Kritische reflecties aangevuld met wetenschappelijke, technische en praktijkbeschouwingen. Gratis.
 • Wegwijs in Europa [Europees bureau voor volksontwikkeling en Vlaams centrum voor volksontwikkeling]. Gids voor sociaal-cultureel werkers over de Europese projectwerking en subsidieregeling. Overzicht instellingen, programma's en steunmaatregelen. Concentreert zich op info voor organisaties binnen de sociaal-culturele sector: niet-formele volwasseneneducatie, de culturele instellingen, relevante subsidieprogramma's voor vorming en cultuur, projectwerking en tips die de slaagkansen van een project verhogen. Gratis.
 • Kunstenaarszakboekje [Kluwer]. Wegwijzer voor kunstenaars en adviseurs in verband met de expressievrijheid, subsidies, prijzen, wedstrijden, overheidsopdrachten en –aankopen, auteursrechten, sponsoring, verzekering, sociale en fiscale positie, de oprichting van een vennootschap of vereniging.
 • Wegwijzer Cultuur [Davidsfonds].
 • Projectbeheer en fondsenwerving voor het cultureel erfgoed. Praktijkgids [KBstichting]. Wie een monument wil restaureren, herbestemmen, ontsluiten voor het doelgroep heeft naast restauratiepremies fondsen nodig. De gids bundelt praktijkervaring en theoretische knowhow inzake fondsenwerving. De inhoudelijke, de organisatorische en de communicatieve inbedding van het project wordt besproken aan de hand van een tips, modellen, oplossingen, valkuilen en werkwijzen om fondsen te verzamelen. Andere onderwerpen zijn projectteam, organisatie, competenties, knowhow, langetermijnvisie, beheer, publiciteit, promotie, planning, budget, communicatie, persrelaties, folders en nieuwsbrieven, website, doelgroepen, activiteiten, bemiddelingsorgaan…
 • Milieuzakboekje [Kluwer]. Overzicht bepalingen in Vlaanderen van toepassing inzake leefmilieu op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal van oorsprong.
 • Handboek milieurecht. [Die Keure]. Overzicht van het hedendaagse internationaal, Europees, federaal en regionaal milieurecht.
 • Kwaliteitszorg in cultuur [www.politeia.be]. richt zich tot beleidsverantwoordelijken en kwaliteitsmedewerkers in de culturele sector [Cd-rom en diskette].
 • Werken, leren en leven met groepen. [Bohn Stafleu, Van Loghum, losbladig]. Deel A biedt de voornaamste grondleggers, auteurs en benaderingen van de groepsdynamica. Delen B en C gaan in op praktische groepsprocessen. Deel D schetst toekomstperspectieven en in deel E komen instrumenten aan bod.

4. Etnisch-culturele minderheden

 • Administratieve wegwijzer voor vreemdelingen [Kluwer, losbladig]. Thema’s zijn welzijn, migranten, vluchtelingen, vreemdelingen, wetten, reglementen, procedures, formulieren, verblijfsregeling, nationaliteit, arbeid en tewerkstelling, sociale zaken, familierecht, onderwijs, opleiding, vorming, gezondheid, huisvesting, maatschappelijk welzijn, religie, anti-racisme. Doeldoelgroep: overheid, lokale besturen, Ocmw, jeugdbijstand, sociale organisaties, beleid.
 • Handboek interculturele zorg [De Tijdstroom, Elsevier gezondheidszorg, losbladig]. Het handboek is Nederlands georiënteerd, toepassing mogelijk inzake interculturele communicatie, methodieken, thema’s, info over landen en religies, traditionele geneeswijzen, uitvaart en rouw.

5. Gezondheid en geestelijke gezondheid

 • Gids in de geestelijke gezondheidszorg. Leidraad doorheen het aanbod van voorzieningen in de ggz [Van Den Broele]. Overzicht van aanbod en kost van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg, psychische stoornissen, de inkomenssituatie van psychisch zieken, het erfrecht, extra financiële tegemoetkomingen, het beheer van de goederen, fiscale voordelen, regelingen voor schade aan anderen toegebracht, het verkeer, tewerkstelling en opleiding, gehuwd zijn, gedwongen behandeling in een ziekenhuis en de gedwongen verpleging in een gezin, internering, patiëntenrechten, onderhoudsplicht, activering, wonen in een pleeggezin of onder begeleiding van een particulier, jong en psychisch ziek zijn, als familielid, werknemer en zorgverlener.
 • Codex medicus [Elsevier, Cd-rom]. Naslagwerk voor de medische praktijk en ziektebeelden.
 • Gezin en gezondheid [Cambium, 1999]. Vertaling van de Amerikaanse editie Mayo clinic family health book. Bevat een atlas van de anatomie, de levenscyclus, gezond blijven, moderne medische zorg, ziekten en afwijkingen, beschrijving van medische onderzoeken, geneesmiddelengids en een woordenlijst.
 • Handboek ergonomie [Samsom]. Verschaft inzicht in de ergonomie, theorie, methoden en technieken.
 • Handboek groepspsychotherapie [Bohn Stafleu]. Overzicht van psychotherapiegroepen: referentiekaders, inleidingen over psychoanalytische-, groepsdynamische, gedragstherapeutische, klinische groepen, praktijktoelichtingen, toepasbare info, methoden, groepen [allochtonen, kinderen, adolescenten, mannen, vrouwen,…].
 • Handboek gezondheidszorg, ziekenhuiswetgeving [Samsom] Cijfers en statistieken over de gezondheidszorg, artikels over beleid- en managementaspecten.
 • Handboek psychofarmacotherapie [Academia Press]. Basismechanismen psychofarmacologie, farmacotherapeutische know how volgens de Dsm-IV.
 • Handboek seksuele hulpverlening [Van Loghum Slaterus, losbladig]. Afgesloten eind jaren tachtig en verdient dus een kritische lezing! Deel 1 behandelt de hulpverlening, modellen, achtergronden, vraag en aanbod, research, vorming en opleiding. Deel 2 heeft het over seksueel gedrag en beleving, problemen, opvoeding, voorlichting, preventie. Van deel 3 is de actualiteitswaarde verdwenen.
 • Handboek voedingszorg. Een multidisciplinaire aanpak [Kluwer]. Vijf delen: voeding voor de gezonde mens [van zuigeling tot hoogbejaarde], voor de zorgafhankelijke, als therapie, sociale voedingskaart belicht de psychosociale dimensie zoals zelfhulpgroepen en dienstverlening, instrumenten, wetgeving, lexicon en index. Voor medische, verpleegkundige en paramedische beroepen.
 • Handboek verslaving. Hulpverleing, preventie en beleid [Bohn Stafleu Van Loghum]. Het begrip verslaving is breed [van verslaving aan psycho-actieve stoffen tot gokverslaving]. Aandacht voor het verloop, de behandeling, sociaal-psychologische determinanten en problematisch gebruik, preventie, hulpverlening, zorg,… Zes delen. Inleidend deel A geeft het over visies op verslaving en verslavingszorg, deel B bevat bijdragen over hulpverlening, deel C over preventie, D over recht en beleid, E bevat documentatie over epidemiologie van verslavingsproblemen, adressen en een register. Richt zich naar hulpverleners, preventiewerkers, bestuurders, opleiders, onderzoekers, journalisten, politie, justitie, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en jeugdhulpverleners, verslaafden, docenten, studenten en vrijwilligers.
 • Handboek voor ziekenhelpers [Belgische rode kruis, Vlaamse gemeenschap]. Handboek ter ondersteuning van de mantelzorger. Bedoeling is nuldelijnswerkers inzicht te geven in de zieke en het ziek zijn, kennis bij te brengen van verzorgingstechnieken en hun observatie- en reactievermogen te scherpen. Praktisch handboek, geen voorkennis nodig. Eerst wordt de zieke benaderd, nadien wordt de omgeving besproken [de ziekenhelper, de kamer en het verzorgingsmateriaal] en de verzorging.
 • Sexplorer [Standaard, Cd-rom]. Thema’s rond seksualiteitsbeleving, uitgegeven door Mja, een jongerenbeweging actief rond aids-preventie. Het bevat 400 quizvragen, een spel, uitgewerkte thema’s over aids, soa, voorbehoedsmiddelen, verliefdheid, relaties, seks, sekswoordenboek, adressenboek. Voor tieners.
 • Psychologische test [Standaard, Cd-rom]. Uitleg over psychologische testen, achtergronden en de testen zelf. Oefendeel en iq-test.
 • Wegwijzer gezondheid [Davidsfonds].
 • Welzijnsgids gezondheidszorg welzijnszorg [Kluwer, losbladig]. Drie delen: noden, welzijnszorg en gezondheidszorg. Het deel noden belicht lichamelijke klachten, psychische problemen, verslaving, relatieproblemen, de mentaal-gehandicaptenzorg, armoede, werken, wonen, handicaps, leeftijdsgebonden noden. Het deel welzijnszorg behandelt het welzijnswerk, Ocmw, armoedebestrijding, ambulant welzijnswerk , residentieel welzijnswerk, zorg voor gezinnen en kinderen, bijzondere jeugdbijstand, bejaardenzorg, gehandicapten, integratie van minderheden, samenlevingsopbouw, informele zorg en vrijwilligerswerk, zelfhulp, rechtshulp, sociale huisvesting, onderwijs, tewerkstelling, methodiek, beleid en preventie. In het deel gezondheidzorg komen aan bod: beroepen, preventie, ethiek, voorlichting en opvoeding, eerstelijns en thuisgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, frequent voorkomende aandoeningen, patiënteninitiatieven, beleid.…
 • Zakboekje verpleegkunde en vroedkunde [Kluwer, jaarlijks]. Rechten en plichten in fusieinstellingen, wanneer is er sprake van een arbeidsongeval, recht op loopbaanonderbreking en adressengids.
 • Zakboekje voor de ziekenhuisarts [Kluwer, jaarlijks]. De organisatie van het ziekenhuis, juridische, deontologische en fiscale regelingen, arbeidsrecht, sociale zekerheid, verpleegdagprijs,…

6. Huisvesting en ruimtelijke ordening

 • De gids voor huurders en verhuurders. Wegwijs in de Belgische huurwetgeving [Globe].
 • Eigendomszakboekje [Kluwer, jaarlijks].
 • Gids voor daklozen. http://www.mi-is.be/Nl/content/Daklozengidsnlbis.pdf. Dit naslagwerkje wijst daklozen op hun rechten aangaande het bestaansminimum, ziekeverzekering, het ocmw, materiële en financiële hulp,…
 • Handboek ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Brussel [Academia Press]. Toelichting en commentaar op het decreet ruimtelijke ordening, wettelijk kader doorheen de bril van de prakticus. Doeldoelgroep: gemeentelijke diensten, juristen, studiebureaus en architechten.
 • Huurzakboekje [Kluwer, serial].
 • Gids bij scheiding. Sociale en juridische informatie [Kav & Standaard].
 • Gids voor samenwoners. Sociale en juridische informatie [Kav & Standaard].
 • Het huurboek [Epo & huurdersbonden & overleg bewonersbelangen].
 • Wegwijzer wonen [Davidsfonds].
 • Zakboekje ruimtelijke ordening [Kluwer, jaarlijks].

7. Kind en gezinnen

 • Handboek kinderen & adolescenten [Bohn Stafleu, Van Loghum, losbladig]. Nederlands georiënteerd. Toepasbare thema’s voor Vlaanderen: hulpverlening, opvoeding, gezondheidszorg, adhd, leerproblemen, risico’s…
 • De juridische positie van de minderjarige in de praktijk [Uga & Kinderrechtswinkels]. Een leidraad doorheen de rechten van minderjarigen.
 • Kinderrechtengids [Mys & Breesch, losbladig]. Commentaren, regelgeving, rechtspraak, info rond kinderrechten, opgemaakt door het centrum voor de rechten van het kind en de universiteit Gent.

8. Onderwijs, vorming en opleiding

 • De 'Gids voor leraren' in Vlaanderen [departement onderwijs]. www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorleraren is een site voor leraren met info over het beroep: solliciteren, aanstelling, anciënniteit, wedde, vakantie, minder werken en verzekeringen.
 • Studentengids http://www.guido.be voor wie op kot gaat of op zoek is naar een bijbaan of werk. Bevat een zoekmachine die thuis is in kamers, kopieerwinkels en stadscafés. Verder: evenementenkalender, onderwijs-pagina’s over studierichtingen, [web]adressen van de universiteiten en hogescholen.
 • Handboek effectief opleiden [Delwel, losbladig]. Inhoud: opleiden als ‘tool of managment’, opleidingsbeleid, opleidingsmanagement, opleidingsontwikkeling: stapsgewijs en integraal, inkopen van opleidingen, niet werkplekgebonden opleidingen, werkplekgebonden opleidingen, effectmeting en bevordering van werkplek-effecten, samenwerking tussen bedrijven en opleidingsinstanties, leren van individuen, leren van groepen, leren van organisaties, opleiden van bijzondere doelgroepen, themagericht opleiden, interne randvoorwaarden, externe randvoorwaarden, benchmarks in opleidingenland, trainers’ toolbox, documentatie.
 • Handboek leerlingenbegeleiding [Kluwer, losbladig]. Veertien rubrieken: studiekeuze- en beroepskeuzebegeleiding, begeleiding van leerlingen, schoolorganisatie, evaluatie, studiebegeleiding, ontwikkelingsbegeleiding, probleemgedrag, methoden en technieken, buitenschoolse begeleiding, maatschappelijke achtergronden, rechten, rechtsinstanties en procedures, rechtspraak en vormingsmodellen.
 • Handboek leerlingenbegeleiding 2 [Wolters Plantyn]. Samen met het handboek Begeleid zelfstandig leren [Wolters Plantyn] een vervolg op bovenstaand werk. Onderwijsondersteuning, klas- en schoolpraktijk als nieuw onderwijsparadigma en referentiekader.
 • Handboek voor de student. Study Skills Handboek [Academia Press]. Studeren kan je leren, dit doe boek vermijdt een belerende aanpak.
 • Onderwijs zakboekje [Kluwer, zakboekje]. Rechten en plichten inzake beleidsorganen, onderwijsloopbaan, onderbreking en stopzetting van de loopbaan, bezoldigingen, cumulatie, fiscaliteit, vergoedingen en toelagen, verlof, afwezigheid, terbeschikkingstelling, sociale zekerheid, zwangerschap, ziekte en gebrekkigheid, ongevallen, aansprakelijkheid en pensioenen. Wordt afgerond met een adressenlijst.

9. Ouderen

 • Kwaliteitszorg in ouderenvoorzieningen [Vlaamse gemeenschap]. Handleiding bij het werk van de sectorale overleggroep ouderenvoorzieningen, downloaden op www.wvc.vlaanderen.be/ouderenzorg/regelgeving/kwaliteit/bd_kwaliteit.htm.
 • Gids in de thuiszorg. www.seniorennet.be/Pages/Wonen_zorg/Thuiszorggids/gids_in_de_thuiszorg.php: geeft de zorgbehoevende, de familie, de vrijwilliger en de professioneel zicht op de thuiszorg: diensten, kostprijs en premies, loopbaanonderbreking, emotionele en relationele aspecten, maatschappelijke context, terminologie, ondersteuningsvormen en wettelijke regelingen.
 • Gids in de thuiszorg 2005, http://www.mantelzorg.be biedt een overzicht van de dienstverlening waar mantelzorgers beroep kunnen op bij het begeleiden en verzorgen van zwaar hulpbehoevenden.
 • Handboek geriatrie-informatorium [Samsom, Stafleu, losbladig]. Behandelt geriatrie en de geriatrische patiënt, klinische specialismen, bewegingsapparaat, psychiatrische en psychologische problemen. Voor geneeskundigen en verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Handboek bejaardenzorg, wetgeving en praktijk [Ced.Samsom, losbladig]. Komt aan bod: demografisch kader, wettelijk kader voorzieningen, bedrijfsbeleid en beheer instelling, verzekeringen, personeelsbeleid, marketing, sociale voorzieningen, sociaal culturele activiteiten, opleiding en onderzoek, beroepsorganisaties, werkgroepen en overheidsorganen, adressen. Maandelijkse voorinfo. Doeldoelgroep: Ocmw’s, sociale organisaties, social profit, bejaardeninstellingen en hulpverleners.
 • Handboek bejaardenzorg [Kluwer, losbladig]. Chronologisch relevante wetteksten en het reglementaire kader voor ouderenvoorzieningen. Doeldoelgroep: leidinggevenden rusthuizen.
 • Handboek ouder worden [Van Loghum Slaterus, losbladig, afgesloten]. Komt aan bod: ouder worden in psychosociale en fysiologische zin, levensgebeurtenissen, maatschappelijke aspecten, positie van ouderen in de samenleving, invloed, activiteiten en zingeving, woon- en leefomstandigheden, voorzieningen…
 • Pensioenzakboekje [Kluwer, zakboekje]. Belicht wetgeving met betrekking tot de pensioenen, berekening, stelsel werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

10. Overheid

 • België voor beginners. Wegwijs in het Belgisch labyrint [Die Keure]. Schema’s, samenvattingen en illustraties aangaande de overheidsstructuren.
 • Handboek staatstheorie [Academia Press]. Inzichten over het begrip staat.
 • In handbereik. Handbibliotheek, basisstatistieken, wegwijzer bibliografisch onderzoek, voornaamste overheidspublicaties voor de politoloog in opleiding [Kul, Afdeling politologie].
 • Politiek zakboekje instellingen [Kluwer, zakboekje].
 • Politiek zakboekje structuren [Kluwer]. Verklaart de politieke structuur van België en beschrijft de bevoegdheden, de samenstelling en werking van de instellingen en gezagsdragers.
 • Statutenboekje overheidspersoneel [Kluwer, jaarlijks].
 • Wegwijs politiek [Davidsfonds].

11. Personeelsmanagement en organisatiekunde

 • Handboek integrale kwaliteitszorg [Kluwer, losbladig]. Behandelt kwaliteitszorg in organisaties, theorie en praktijk, methoden en technieken, cases. Tot het doeldoelgroep behoren kwaliteitscoördinatoren, ingenieurs en managers.
 • Handboek kennismanagement. Documentalisten geven hun visie op de markt van kennismanagement en documentaire systemen. 1. Organisatie en management onderwerpen, specifieke functionarissen, het vastleggen en distribueren van kennis, gevolgen van invoering van groupware, internet… 2. Informatiebeheer, 3. Beveiliging, 4. Praktijk, 5. Wet- en regelgeving, 6. Normen en standaards, 7. Producten en diensten, 8. Opleidingen, 9. Literatuur, 10. Overzicht van de relevante [branche-]organisaties. Online betalend toegang via www.handboekkennismanagement.nl/handboek_open.html.
 • Handboek sociaal recht [Academia Press]. Overizcht van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid [vormen samen het sociaal recht] bedoeld voor juristen en niet-juristen.
 • Handboek verenigingen [Biblo]. Informatie voor vzw’s en andere verenigingen na de wetswijziging van 2002.
 • Handboek zorgvernieuwing [Bohn Stafleu Van Loghum]. Belicht de markt en de klant [kwaliteitssturing, marketing zorgaanbod, tevredenheid,…] en past de inhoud toe op de zorg aan somatische patiënten, chronisch zieken. Het hoofdstuk voorwaarden voor zorgvernieuwing is werkveldoverstijgend [zorg- en kennismanagement, functiedifferentiatie, arbeidskwaliteit, decentralisatie en deconcentratie, Ict…]. Het laatste hoofdstuk relateert wetgeving met zorgvernieuwing en belicht innovaties in medisch-ethische ontwikkelingen. Voorzien van Trendbrieven, tijdschrift.
 • Human resource management [Ced.Samsom, losbladig]. Thema’s zijn aanwerving, uitwerving, motivering, loopbaanbeleid, verloning, waardering, communicatie, relaties, organisatie van de Hrm, informatisering.
 • Kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen [Vvsg, losbladig]. Na de theorie van de kwaliteitszorg [visies, methoden, instrumenten, organisatieverandering, instrumenten, wetgeving] komen praktijkvoorbeelden aan bod: rust- en verzorgingstehuizen, centra voor kortverblijf, dagcentra, serviceflats, gezinszorg, lokale dienstencentra, kinderopvang, voorzieningen voor personen met een handicap, bijzondere jeugdbijstand, integratiediensten, thuiszorg… De bijlagen bestaan uit een adressenlijst, een begrippen- en definitielijst en een index.
 • Kwaliteitszorg in ouderenvoorzieningen [Vlaamse gemeenschap]. Handleiding bij het werk van de sectorale overleggroep ouderenvoorzieningen, downloaden op www.wvc.vlaanderen.be/ouderenzorg/regelgeving/kwaliteit/bd_kwaliteit.htm.
 • Kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen 'Praktijkboek voor integrale kwaliteitszorg in cultuur’ [Politeia]. Deel 1: theorie. Deel 2: instrumenten en toepassingen. Deel 3: 'best practices'. Deel 4 analyseert voorschriften bij culturele decreten [geen integrale teksten maar een analytische benadering van de kwaliteitseisen]. Deel 5: adressen, links, literatuur, woordenlijst…
 • Leerboek personeelsmanagement [Wolters-Noordhoff]. Onderwerpen zijn personeelsmanagement, planning en sturing personeel, motiveren, organisatie, vragen, opdrachten en literatuur.
 • Management voor de non-profitsector [Kluwer, losbladig]. Belicht de bedrijfsvoering in de non-profit: juridisch statuut, fiscaliteit, financiën, personeelsmanagement, organisatie, marketing, materiële logistiek, informatica,… met infobulletin. Doelgroep: lokale besturen, Ocmw’s, jeugdbijstand, ziekenhuizen, sociale organisaties, social profit beleid , bejaardeninstellingen, sociale diensten…
 • Organisatiekunde. Praktijktheorie voor non-profit organisaties [Wolters Plantyn]. Studie- en praktijkgids voor non-profit belicht de basis van organisatiekunde en de methodiek om organisatiedoelen te realiseren. Toelichtingen, praktijkvoorbeelden en opdrachten.
 • Praktijkgids voor de vzw [Kluwer, losbladig]. Wetgeving, fiscale, financiële en boekhoudkundige administratieve aspecten, sociale wetgeving, interne organisatie, beleid en management en marketing.
 • Vzw-zakboekje [Kluwer, jaarlijks]. Doel, statuten, oprichting, organen, aansprakelijkheidsregeling, fiscale en sociale verplichtingen, procedures inzake milieuvergunningen, vzw-wet.

12. Personen met een handicap

 • Administratieve wegwijzer gehandicapten [Kluwer, losbladig]. Gids doorheen wetten, voordelen, formulieren, bedragen; tips, adressen, modelformulieren, bedragen. Informatiebulletin met projecten en vormingsprogramma’s.
 • Handboek mogelijkheden [Elsevier gezondheidszorg/De Tijdstroom, losbladig]. Richt zich naar Nederland. Inleidend deel [beeldvorming, sociale verschillen, ethische aspecten…], ziekten, vroegdiagnostiek, behandelingen, stoornissen, training, compensatie en maatregelen.
 • Gids in de thuiszorgitalic text. www.seniorennet.be/Pages/Wonen_zorg/Thuiszorggids/gids_in_de_thuiszorg.php.
 • Handigids. [Federale overheid]. Belicht de federale bepalingen. Regelmatig geactualiseerd op http://socialsecurity.fgov.be/handicap_2004/index_nl.htm.
 • Handinfo [Ministerie Vlaamse gemeenschap & Vlaams fonds]. www.vlafo.be/handinfo, thema’s zijn vaststelling, ondersteuning, diagnose, inschrijving, hulp- en zorgvormen, huisvesting, ziekte, revalidatie en solidariteitsfonds, onderwijs, opleiding, tewerkstelling, kinderbijslag, inkomens, individuele materiële bijstand, mobiliteit, toegankelijkheid, spel en ontspanning, fiscale , sociale , juridische maatregelen, provinciale en gemeentelijke ondersteuning, vrijwilligerswerk… In 2006 verschijnt de nieuwe papieren uitgave.
 • Sociale wegwijzer personen met een handicap [Kluwer, losbladig]. Thema: welzijn, personen met een handicap Inhoud: adressen, hulpverleningsaanbod van instellingen en bedrijven met oplossingen voor dagelijkse ongemakken en problemen; onderwijs, tewerkstelling, dagbesteding, huisvesting, zorg- en hulpverlening, hulpmiddelen, technologie, vervoer, vrije tijd, sensibilisering; overheidsinstellingen, belangenorganisaties. Doelgroep: sociale organisaties, hulpverleners.

13. Sociaal recht

 • Advocatuur [Cd-rom, Kluwer]. Speelt in op de behoefte van kleine en middelgrote advocatenkantoren. Wetteksten, samenvattingen van arresten, wetsgeschiedenis, toekomstig recht en verwijzingen.
 • Codex welzijnsrecht [Die Keure].
 • Personeel, lonen, sociale wetten [Ced.Samsom, losbladig]. Verplichtingen en rechten werkgever, arbeids- en aanverwante overeenkomsten, arbeidsreglement, collectief arbeidsrecht, sociale zekerheid en modellen [oprichting onderneming, arbeidsovereenkomsten, sociale documenten, arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon, jaarlijkse vakantie, educatief verlof…].
 • Sociaal wetboekje arbeidsrecht [Ced.Samsom, zakboekje]. Thema’s zijn werving en selectie, arbeidsovereenkomst, beschermde werknemers, deeltijdse en studentenarbeid, klein verlet, verlof om dwingende reden, feestdagen, borstvoedingspauze, loon, sociale documenten, collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités, arbeidsreglement, -wet, -duur, nachtarbeid, vrouwenarbeid, gelijke behandeling, arbeidsregelingen, startbanen, tijdskrediet, betaald educatief verlof, conventioneel brugpensioen, oudere werknemers, pwa-overeenkomst, tijdelijke arbeid en interimarbeid, jaarlijkse vakantie, buitenlandse werknemers, stress, vakbondsafvaardiging, collectief ontslag.
 • Sociaal wetboekje sociale zekerheid [Ced.Samsom, zakboekje]. Deel 1 focust op werknemers [beginselen, arbeidsongevallen, verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, werkloosheid, beroepsziekten, pensioenen, gezinsbijslag], deel 2 op het sociaal statuut, de pensioenen en de gezinsbijslag voor zelfstandigen.
 • Sociaal zakboekje [Kluwer]. Arbeidsreglement, sociale zekerheid, sociaal strafrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers…
 • Sociale administratie [Kluwer, losbladig]. Toepassingen sociale administratie, situering problematieken, procedures, verwijzingen naar wetgeving, documenten… Infobulletin. Doelgroep: Ocmw, welzijnswerkers, maatschappelijk werkers, beleid, jeugdbijstand,…
 • Sociale gids [Sbb -Acerta, losbladig]. Bedragen en regelgeving rond arbeidsrecht, sociale zekerheid, statuut zelfstandigen, minimumvoorzieningen en tewerkstellingsmaatregelen. Mits betaling op http://trefzeker.acerta.be.
 • Sociale wetgeving en rechtspraak [Ced.Samson, Cd-rom]. Arbeidsrecht, wetgeving [wetten en besluiten en cao’s], rechtspraak [vonnissen en arresten].
 • Sokabib [Kluwer, Cd-rom]. Een bibliotheek wetgeving, regels en voorschriften binnen de sociale sector.
 • Praktische handleiding voor sociaal recht [Uga]. Praktische gids doorheen de sociale wetgeving voor werknemers, werkgevers, zelfstandigen, ambtenaren en studenten.
 • Wegwijzer recht [Davidsfonds].
 • Wetgeving in de welzijnszorg. Deze twee zakboekjes [wetgeving – toelichting enerzijds en instellingen anderzijds] vormen met de Cd-rom één geheel. Het deel Toelichting licht de wetgeving toe en behandelt tendensen. Het deel Instellingen vermeldt alle welzijnsinstellingen en hun adres. De Cd-rom bevat de regelgeving van de welzijnszorg. De zakboekuitgave beperkt zich vanaf 2002 tot een inleiding op de wetgeving en toelichting bij het welzijnsbeleid. Aan de orde zijn: de samenhang van het internationale, het federale, het regionale en het lokale welzijnsbeleid [deel 1], welzijnsbeleid, samenlevingsopbouw, armoedebestrijding, het maatschappelijk werk, gezins- en thuiszorg, residentiële bejaardenvoorzieningen, bijzondere jeugdbijstand, statistieken [deel 2], Kind en gezin [deel 3], Vlaams fonds voor sociale integratie van personen met een handicap.
 • Wegwijzer Sociale Wetgeving [Acv]. Naslagwerk in pocket gidst door het arbeids en socialezekerheidsrecht, info over tewerkstellingsmaatregelen.

14. Veiligheid

 • Handboek forensisch welzijnswerk [Academia Press]. Forensisch wil zeggen betrekking hebbende tot de welzijnsgeoriënteerde disciplines en activiteiten rondom de strafrechtsbedeling en justitiële interventies.
 • Handboek manifestaties en evenementen. Integrale veiligheid – Organisatie en structuur [Politeia & Vvsg, losbladig]. Plaatst het begrip veiligheid centraal. Praktijkbijdragen concretiseren voor lokale overheden, organisators, politie- en hulpdiensten veiligheidsaspecten: actief en passief, crowdmangement, medische inzet, persoonscontrole, geluidsoverlast, verzekeringen, afsluiten van protocols, omgaan met media… Aangevuld met checklists, modellen en adressen.
 • Gemeentelijke alternatieve sanctie. De bestuurlijke aanpak van overlast. [Politeia & Vvsg, losbladig]. Met wegwijzer, intrumentarium, toepassingen en praktijk, wetgeving, rechtspraak en verwijzingen.
 • Handboek speelterreinen. Een praktische leidraad voor uitbaters van speelterreinen [Ministerie economische zaken, bestuur kwaliteit en veiligheid, afdeling veiligheid] is te downloaden via: http://www.isbvzw.be/download/speelterreinen/handboek_speelterreinen.pdf
 • Handhavingszakboekje drugs [Kluwer, jaarlijks].
 • Handhavingszakboekje ruimtelijke ordening [Kluwer, jaarlijks]. Wegwijzer voor de handhavers van de ruimtelijke ordening bij openbare besturen en politie.
 • Tucht - Handboek voor leidinggevende politieambtenaren [Politeia, losbladig]. Praktijkgericht handboek over de tuchtreglementering: wetten, uitvoeringsbesluiten, rechtspraak en commentaren. Iedere fase in de tuchtprocedure geanalyseerd en geïllustreerd aan de hand van vonnissen en arresten. Tevens aangevuld met het Handboek Deontologie.
 • Vademecum politiële slachtofferbejegening [Academia Press]. Aandacht voor slachtoffers gelinkt aan evoluties in de gezondheidszorg, het welzijnswerk, de rechtshulp, relatie politie en justitie enerzijds en diensten voor opvang en begeleiding anderzijds.
 • Politievademecum [Politeia]. Verzamelt relevante wet- en regelgeving betreffende het politiewezen die sedert 1986. Naslagwerk voor elke politieambtenaar die op de hoogte moet blijven van de wetgevende evolutie inzake politie.
 • Zakboekje politiestatuut [Kluwer].
 • Zakboekje voor de preventieadvieur [Kluwer].