Catalogi

1. Openbare bibliotheken

Sinds 1978 is elke gemeente verplicht een plaatselijke openbare bibliotheek op te richten. Het decreet van 10 juli 2001 definieert een openbare bibliotheek als een voorzienig waar burgers terecht kunnen met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De informatiegroei noopt bibliotheken tot samenwerking. Lokale bibliotheken stellen zich op als eerstelijnsdiensten. Als zij geen info hebben verwijzen ze naar gespecialiseerde collega’s of ontlenen ze via ibl [interbibliothecaire bruikleen]. Veel bibliotheken zijn aanwezig op het net, soms beperkt [menige bibliotheek werkt aan de reconversie], vaak uitvoerig [met een catalogus, info over bieb en collectie, werking…]. Een toegangspoort op [http://www.bibliotheek.be.]. Klik op catalogi en je krijgt toegang tot vrijwel alle openbare bibliotheken, de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek, een schitterende webwijzer, de blindencatalogi en de Vlacc. Behalve een driehonderdtal pob’s telt Vlaanderen zes centrale openbare bibliotheken. Deze bibliotheken [Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven] functioneren als openbare bibliotheek en nemen een centraliserende, coördinerende en adviserende taak op zich. Verder zijn er in Vlaanderen vijf speciale openbare bibliotheken. Het gaat om bibliotheken voor speciale doelgroepen zoals mensen met een visuele handicap [Jabbeke en Varsenare], ziekenhuispatiënten en zeelui. Databanken rond literatuur die je doorgaans in de openbare bibliotheken vindt, zijn buiten de bibliotheek enkel met een demo op het web: //www.knipselkranten.nl/vcob/. In de bieb krijg je effectief toegang tot de…

 • Bubi-rom: Naslagwerk inzake jeugdliteratuur: besprekingen jeugdboeken, biografieën, uitslagen en toelichtingen kinderjury’s, adressenlijst. Richt zich tot kinderen, leerkrachten, bibliothecarissen, onderzoekers, auteurs en illustratoren. Verder is er een agenda met jeugdboekenactiviteiten en adressenlijsten.
 • Actuele DocumentatieBank: Databank en digitale opvolger van de Actuele DocumentatieMappen met krantenartikels. Naslagwerk bij werkstukken en scripties: artikelen uit dagbladen, persfoto's, titelbeschrijvingen mét aanschafinfo, achtergrondinfo op het web. Onderwerpen zijn ontsloten via thema, trefwoord of fulltext.
 • FictieRom: Recensiedatabank over romans en verhalen, gerangschikt naar onderwerp en een overzicht van Nederlandse, vertaalde, buitenlandse romans [Nederlandse, Franse, Spaanse en Engelse] en verhalen.
 • LiteRom: Recensiedatabank met 60.000 full-text artikelen over Nederlandstalige literatuur verschenen in dag- en weekbladen vanaf 1900.
 • Jeugd Literom: Fulltext databank over Nederlandstalige jeugdliteratuur, met recensies over jeugdboeken sinds 1900. De recensies, verschenen in dagbladen en tijdschriften komen uit het Letterkundig museum in Den Haag.
 • Uittrekselbank: Fulltext databank met auteursportretten [biografische gegevens, hoofdlijnen van het werk, een bibliografie, soms een foto en verwijzingen naar uittreksels en sites]. Snuffelteksten zijn beknopte beschrijvingen van literaire werken en oriëntatieteksten over auteurs.
 • Uittrekselbank Jeugd: Fulltext databank met uittreksels van jeugdboeken [samenvatting, onderwerpsbespreking, titel, opbouw, personages, taal, stijl en reacties] en auteursportretten en 'snuffelteksten'.

2. Wetenschappelijke bibliotheken

Wetenschappelijke bibliotheken komen tegemoet aan de literatuurbehoeften van het academisch onderzoek en het onderwijs.

2.1 KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

De Koninklijke bibliotheek Albert I [www.kbr.be] beschikt over twee toegangen. 1. Via de on-line catalogus en via de Belgische bibliografie, dé bron voor Belgische publicaties [wet wettelijk depot 8 april 1965]. De bibliografie verschijnt sinds 1875. Tot 1912 als privé initiatief, vanaf dan door de Koninklijke bibliotheek. Vanaf 1974-75 wordt de bibliografie geautomatiseerd. Sinds 1998 verschijnt ze op Cd-rom en nu verschijnen de maandelijkse afleveringen op internet. Elke aflevering heeft registers op auteur, titel en onderwerp en uitgever. De maandelijkse lijsten cumuleren tot jaarbanden. Bevat boeken, jaarboeken, tijdschriften, kaarten en muziek.

2.2 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEKEN

In tegenstelling tot de openbare bibliotheken en de Koninklijke bibliotheek bemoeit de wetgever zich nauwelijks bij de opbouw, de structuur en de financiering van universiteitsbibliotheken. Ze ressorteren onder de universitaire of facultaire bevoegdheid. Hun collectievorming hangt samen met de structuur van de universiteit. De catalogi van de universiteiten zijn via het internet te doorzoeken maar veranderen al eens van url of hebben onhebbelijke namen. Via www.bib.vlaanderen.be kom je ze snel op het spoor.

2.3 HOGESCHOOLBIBLIOTHEKEN

De structuur van de hogeschoolbibliotheken hangt samen met de ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs. Het decreet van 13 juli 1994 zorgde voor schaalvergroting en de associatievorming (de vereniging van een universiteit met één of meerdere hogescholen) beïnvloedt de bibliotheekwerking. Via [http://www.ond.vlaanderen.be] kom je hun adressen op het spoor en via www.vvbad.be [Vlabidoc] kom je de bibliotheken en de on-line catalogus op het spoor.

2.4 SPECIALE BIEBS & DOCUMENTATIECENTRA

Met speciale biebs en documentatiecentraworden bibliotheken bedoeld die het onderzoek, het beleid of het productieproces van een organisatie ondersteunen. Deze categorie van bibliotheken is ondoorzichtig. Documentatiecentra en speciale bibliotheken hebben ongelijke inkomsten, gebruiken diverse classificaties, ontlenen is niet altijd mogelijk en de inrichting varieert van comfortabel tot primitief. Dit allegaartje kleine eenmansbibliotheken tot uitgebouwde bibliotheken van ziekenhuizen, musea en bedrijven zijn niet steeds toegankelijk.
Je komt de vakbibliotheken op het spoor via:

 • VVBAD. Vlaamse archief-, bibliotheek- en documentatiegids 2005. Adresboek van de in Vlaanderen en Brussel gevestigde archieven, bibliotheken en documentatiecentra. Antwerpen, 2005.
 • Vlabidoc is elektronisch toegankelijk voor leden via http://lib.ua.ac.be/cgi-bin/vlabidoc.sh en is dus in de meeste bibliotheken te raadplegen. De gemeente-, rijks- en privé-archieven, openbare, wetenschappelijke en speciale bibliotheken, museum- en ministeriebibliotheken, documentatiecentra en schoolbibliotheken in het basis-, secundair en hoger onderwijs komen aan bod met adres, personeel, de aard van de collectie en de situatie op het vlak van automatisering.
 • Wie Vlabidoc niet in het bereik heeft, combineert www.bib.vlaanderen.be om adressen van openbare bibliotheken op te sporen en http://bold.belnet.be voor documentatiecentra [het on-line adresboek van bibliotheken]. Het Bold adresboek staat open voor alle types van bibliotheken en documentatiecentra.

Voorbeelden van speciale bibliotheken en documentatiecentra van belang voor het sociaal-agogisch werkveld [onvolledige lijst, uiteraard!] zijn:

 • Archief- en documentatiecentrum van het Vlaams-nationalisme [Advn] met informatie inzake de historiografie van nationale bewegingen [Vlaams nationalisme en de Vlaamse beweging] en aandacht voor historiografie van andere nationale bewegingen in Europa.
 • Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis [Avg]. Bevat archief van de tweede feministische golf [jaren zeventig], van vrouwenorganisaties en hun voorvechters.
 • Bibliotheek Belgische boerenbond
 • Bibliotheek Bibliotheekschool: www.vspw.be
 • Bibliotheek Blindenzorg licht en liefde
 • Bibliotheek Koninklijk instituut spermalie
 • Bibliotheek sociale wetenschappen, armoede en inkomstenverdeling met onderzoek omtrent sociale indicatoren, Europa, bestaansonzekerheid, leven beneden socio-vitale minimum, atlas van sociale zekerheid, probleemgroepen…
 • Bibliotheek steunpunt voor sociaal-cultureel werk: www.isisnl.org/socius/dwwwiris.htm gespecialiseerd in het sociaal-cultureel en educatief werk met volwassenen. Thema’s zijn: vormingswerk, sociale actie, gemeenschapsvorming, cultuurspreiding, geschiedenis, beleid, werken rond inhoud met doelgroepen, groepswerk, methoden en werkvormen, didactiek, informatie- en communicatietechnologie, vrijwilligersorganisaties, management in non-profit, kwaliteitszorg en het buitenland. Verder basisdocumentatie over amateurkunsten, culturele centra, volkscultuur, opbouwwerk, jeugdwerk, openbare bibliotheken, basiseducatie, volwasseneneducatie, integratie en welzijnswerk. Catalogus via www.socius.be/bib/cat.html. Maandelijks artikels, boeken of brochures en websites, methodieken, beleidsinfo, publicaties, verslagen, studiedagen, signalementen en bijscholingsmogelijkheden in het tijdschrift Sporen www.socius.be/publicaties/pubmenu.html. Het vaktijdschrift heet Vorming.
 • Bibliotheek Vlaams centrum voor volkscultuur: www.vcv.be
 • Bibliotheek Vlaams instituut ter bevordering en ondersteuning van de samenlevingsopbouw [Viboso]: www.viboso.be
 • Bibliotheek Vlaams ondersteuningscentrum basiseducatie: www.vocb.be
 • Bibliotheek Vlaams studie- en documentatiecentrum vzw's: www.vsdc.be
 • Cgso. Trefpunt seksualiteit, Relaties, Geboorteregeling met aandacht voor seksualiteit, relaties & geboorteregeling, abortus, anticonceptie, leefvormen, seksuele oriëntaties, seksualiteitsbeleving, seksueel misbruik, incest, seksuele voorlichting, opvoeding, seksueel overdraagbare aandoeningen, zwangerschap en bevallen, prostitutie, pornografie, menstruatie, menopauze, emancipatie…
 • Cultuurbibliotheek Brugge
 • De dienst Gezondheidsvoorlichting en – opvoeding [Gvo]: Deze dienst van de Christelijke mutualiteit biedt documentatie rond gezondheidspromotie en ziektepreventie. Het aanbod bestaat uit eigen publicaties, infosessies, cursussen, boeken en naslagwerken en didactisch materiaal. De catalogus geeft een overzicht van materialen die de dienst ontwikkelt: gezondheidsfolders, brochures, didactische pakketten en randmaterialen. Gezondheidsfolders beschrijven voor leken preventie-onderwerpen of ziektebeelden, tips of beknopte testen. Brochures geven het onderwerp uitgebreid weer. Didactische pakketten verlenen informatie voor leerkrachten en vormingswerkers. Elke bundel bestaat uit achtergrondinformatie, volledig uitgewerkte lessenschema’s, werkbladen voor de leerlingen en een literatuuroverzicht. De infocentra zijn te vinden in Oostende, Brugge, Kortrijk, Gent, Waasland, Dendermonde, Antwerpen, Limburg, Oudenaarde. Gvo maakt zijn publicaties bekend via Gvo-catalogus. Dienst gezondheidsvoorlichting en –opvoeding. Landsbond der Christelijke mutualiteiten, Enschedé – Van Muysenwinkel, Brussel, serial.
 • De Wakkere burger vzw met info voer gemeentelijk informatie- en inspraakbeleid. Thema’s zijn de gemeente, openbaarheid en informatie, cultuur, jeugd, tewerkstelling, ruimtelijke ordening, milieu, energie, verkeer, gezondheidszorg, derde wereld, senioren, migranten, sport, gehandicapten, welzijn, kansarmoede…
 • Dementiebibliotheek: www.dementie.be/bib/news.asp
 • Documentatie- en Archiefcentrum van de communistische beweging [Dacob] met hoofdzakelijk materiaal over de arbeiders en sociale beweging [geschiedenis, theorievorming, marxisme…] en een collectie van linkse politieke tijdschriften. Beheert het materiaal van de communistische partij.
 • Documentatiecentrum Amazone over gelijke kansenbeleid, emancipatie, feminisme, geschiedenis van de vrouwen, situatie van de vrouw.
 • Ipis bibliotheek is een internationale vredesinformatiedienst en een onafhankelijk vredesdocumentatiecentrum. Onderwerpen zijn vrede, veiligheid, ontwapening, bewapening, ontwikkelingsproblematiek, mensenrechten, politieke evolutie in het Oostblok…
 • Onderzoeks- en documentatiecentrum van de Beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen vzw. Over armoede en armoedebestrijding, collectie over mensenrechten en kinderrechten, informatie over armoede en misdaad.
 • Overheidsbibliotheken: www.bib.belgium.be toegang tot de bibliotheek van Binnenlandse zaken, Buitenlandse zaken, Defensie, Financiën, Justitie, Landbouw, Mobiliteit en vervoer, Personeel en organisatie, Economie, Sociale Zekerheid en volksgezondheid.
 • Stichting Vrouwen tegen Mishandeling vzw over mishandeling, opvang, doorverwijzing, vorming voor en door vrouwen rond vrouwenproblematiek, verkrachting, seksueel misbruik.
 • Vereniging ter Verdediging van Persoon en Gezin – Vvpg is een kritisch informatiecentrum over sekten.
 • Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling. Info over volksontwikkeling, volwassenvorming, culturele verenigingen, agogisch werken, jeugdwerk, cultuurbeleid, volwassenonderwijs, vrijetijdsbesteding, amateurkunst, culturele centra, cultuurparticipatie, vrijwilligerswerk, basiseducatie, beroepsopleiding…
 • Werk- en studiecentrum voor grootstedelijke jeugdproblematiek over grootstedelijke jeugdproblematiek [welzijn, bijzondere jeugdzorg, onderwijs, jeugdcriminaliteit, politiek, vrije tijd en kansarmoede].

3. Archieven

Het naslagwerk bij uitstek aangaande archiefmateriaal van de twee laatste eeuwen is: VAN DEN EECKHOUT P. & VANTHEMSCHE G. [Ed.] Bronnen voor de studie van het hedendaags België, 19de – 20ste eeuw. Vub-Press, Brussel, 2001. Dit systematisch overzicht van bronnen die de laatste twee eeuwen door Belgische openbare instellingen, privé-instellingen, privé-personen en families geproduceerd zijn, bevat archiefmateriaal, tijdschriften en publicaties. Het werk is bedoeld voor historici, archivarissen, journalisten, documentalisten en bibliothecarissen.
Hieronder krijg je een bondig overzicht van de belangrijkste archieven in Vlaanderen: filmarchieven, het rijksarchief, de grootste zuilgebonden archieven en enkele frisse projecten.

3.1 FILMARCHIEVEN

Wie audiovisueel materiaal zoekt, gebruikt BILTEREYST D. & VANDE WINKEL R. Bewegend geheugen. Een gids naar audiovisuele bronnen over Vlaanderen. Academia Press, Gent, 2004. Deze gids presenteert beelden over Vlaanderen en zoekt met een geannoteerd overzicht van vindplaatsen. De gids richt zich naar archieven, omroepen, productiehuizen, studenten en onderzoekers in de communicatiewetenschappen, het sociaal cultureel werk, geschiedenis… Je krijgt contactgegevens van beeldarchieven, collectiebeschrijvingen, bedrijven en musea met films, auteursrechten… Zie http://www.psw.ugent.be/comwet/wgfilmtv. http://flanders-image.com geeft een overzicht van de recente Vlaamse filmproductie en www.allmovie.com ontsluit film- en Tv-catalogi. http://cinema.library.ucla.edu is een film en televisie archief.
Sinds 1958 geeft het Koninklijk filmarchief het Jaarboek van de Belgische film uit. www.filmarchief.be geeft een overzicht van het filmlandschap en een jaarlijkse lijst filmproducties. In de on-line versie vind je personen, instellingen, zalen, productie- en distributiehuizen en hun activiteit, linken naar publicaties, wetten, uitbatingsstatistieken, festivals, een lijst films in België gerealiseerd of waarvan een producent Belg is en waarvan er een negatief of pellicule bestaat. Van deze films is er een technische fiche, een samenvatting en een prijslijst.
Verder: www.dma.be/cvb/filmmuseum, www.ledoux.be/nl/doc_recherche.htm en experimenten op http://dorkbot.org/dorkbotgent, www.artefact.vlaamsbrabant.be, www.visualkitchen.com en www.headonaplate.com.

3.2 RIJKSARCHIEF

http://arch.arch.be bestaat uit het rijksarchief, het archief van het koninklijk paleis, zeventien archiefdiensten in de provincies en omvat 180 kilometer archieven. Wie meer wil vergeet www.archive.org niet.

3.3 AMSAB

www.amsab.be is archief, bibliotheek en onderzoekscentrum. Het verzamelt bronnen over progressieve sociale bewegingen. Naast de 'klassieke' bewegingen [socialistische arbeidersbeweging en kleinlinks] komen themabewegingen [vrede, milieu, vrouwenemancipatie, migranten en derde wereld] in beeld. Geschonken materiaal wordt bewaard, geordend en beschreven om het ter beschikking te stellen van studenten, scholieren, heem- en familiekundigen, journalisten, cineasten…

3.4 KADOC

www.kadoc.be het katholiek documentatie- en onderzoekscentrum bestudeert de katholieke gemeenschap in de 19de en 20ste eeuw en concentreert zich op religie, cultuur en samenleving. Enerzijds verzamelt het documentatie, anderzijds verricht het onderzoek. De documentatieafdeling bestaat uit het archief: www.kuleuven.ac.be/kadoc/archief/kdcarcn.htm, de bieb: www.kuleuven.ac.be/kadoc/bib/Kdcbibn.htm en de audiovisuele documentatie: www.kuleuven.ac.be/kadoc/av/Kdcavn.htm.

3.5 LIBERAAL ARCHIEF

www.liberaalarchief.be verzamelt, bewaart en ontsluit bronnen over de liberale beweging. Op de site vind je een bio-bibliografie [1830-1990] over personen die een rol speelden in de beweging: politici, mensen uit de parapolitieke wereld, journalisten, publicisten, letterkundigen, academici. De lemma’s zijn aangevuld met geboorte- en overlijdensdata en -plaatsen en bibliografische gegevens.

3.6 ARCHIEFBANK

Amsab, Kadoc en het Liberaal archief brengen privaat erfgoed in kaart via www.archiefbank.be.

3.7 CASUS: OCMW-ARCHIEF GENT

Dit ontsluitings- en digitaliseringsproject van het Gentse Ocmw is een voorbeeld van het digitaal ter beschikking stellen van historische documenten. Zie: www.archief-ocmwgent.be/vondelingen/vondelingen.html. Het Ocmw beheert de archieven van de Coo, het Bestuur der godshuizen en het Bureel van weldadigheid. Het betreft registers van vondelingen, verlaten kinderen en bestede kinderen. Geïnteresseerden gebruiken de registers frequent. Vooral vondelingenregisters lijden onder het gebruik. Om ze te beschermen en de inhoud toegankelijk te houden, digitaliseerde de archiefdienst de registers.

3.8 CASUS: SPELLENARCHIEF

Het studiecentrum www.vlaams-spellenarchief.be van de Khbo onderzoekt bordspellen, begeleidt studenten, organiseert vormingen en staat in voor maatschappelijk dienstbetoon. Ook: www.spelinfo.be van het Centrum voor informatieve spelen dat het ‘spel’ als vormingsmiddel ontwikkelt, verspreidt en begeleidt.

4. Musea

Museum komt van ‘mousion’, een aan de muzen gewijde wetenschap. Doel is info te verschaffen door middel van de verzameling, het conserveren en het tentoonstellen van unieke objecten en documentatie. Tegenwoordig worden collecties zichtbaar via internet. Musea zijn volgens diverse criteria in te delen: volgens eigendom [particulier versus openbaar], geografisch of volgens de collectie. Deze wiki beperkt zich tot museaoverzichten [adressen, themaboeken…] en musea verwant met sociale thema’s. Via www.virtualmuseum.ca kom je on-linemusea met internettentoonstellingen op het spoor. www.musweb.be is de site van de Vlaamse museumvereniging en http://balat.kikirpa.be [Belgian art links and tools] verzamelt schilders en wil alle kunstcollecties en archieven in kaart brengen. Verder ook: www.wvc.vlaanderen.be/musea, www.artinbelgium.com [hedendaagse kunstenaars en galerijen] en www.dma.be/cultuur/kmska van het Koninklijk museum schone kunsten Antwerpen.

4.1 GIDSEN

 • www.brusselsmuseums.be van de Brusselse museumraad verzamelt informatie over Brusselse musea alfabetisch, thematisch en geografisch. Van elke instelling krijg je een overzicht van de openingsuren, het adres en een stratenplan.
 • www.tento.be informeert over de museumcollecties en -activiteiten: tentoonstellingen, kids, museumgids, evenementen. Integreert een index van musea in Vlaanderen en Brussel.
 • Overzicht musea nijverheid, wetenschap en techniek per provincie: www.vvia.be/vviamusea.htm met inventaris van de Vlaamse vereniging voor industriële archeologie.

4.2 SOCIALE THEMA’S

 • De Koninklijke musea voor schone kunsten van België worden in 1801 door Napoleon opgericht en omvatten het museum voor oude kunst [voor 1800], het museum voor moderne kunst [na 1800], het Wiertzmuseum en het museum Constantin Meunier. Op www.fine-arts-museum.be info en overzicht kunstgeschiedenis. De collecties zijn toegankelijk via de on-linecatalogus.
 • De Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis zijn opgericht in 1835: het Jubelparkmuseum, het Muziekinstumentenmuseum, het Chinese paviljoen, de Japanse toren en de Hallepoort: www.kmkg-mrah.be.
 • Wetenschapsmuseum: www.hhmi.org/biointeractive/museum
 • www.africamuseum.be met kalender en info over de wetenschappelijke activiteiten, publicatieoverzicht.
 • Museum voor industriële archeologie en textiel: www.miat.be en www.miat.gent.be. Thema’s zijn dagelijks leven, arbeid, vrije tijd, vorming en opleiding, wetenschap, geneeskunde, economie, verkeer, industrie en techniek, media, kunst en cultuur en de strijd voor gelijke kansen.
 • Verder: www.inflandersfields.be, www.grand-hornu.be en www.mac-s.be, www.fotomuseum.be, www.kindermuseum.be, www.museumdrguislain.be…

4.3 BUITENLAND

www.artandculture.com, www.netmuseum.org, http://mistral.culture.fr/louvre, www.strangefruits.nl, www.musee-online.org, www.kunsttrip.nl en www.artcyclopedia.com [zoekmachine].

5. Fondscatalogi

Uitgeverijen stellen hun publicaties voor aan de hand van fondscatalogi. Ze zijn vooral bedoeld om bibliothecarissen en winkeliers te helpen bij hun collectievorming. De koepelorganisatie van uitgevers, importeurs en boekverkopers www.boek.be linkt naar uitgeverijen, tijdschriften, organisaties, auteurs… Verder verscheen tot voor kort jaarlijks Het boek in Vlaanderen naar aanleiding van de boekenbeurs. Het boek in Vlaanderen [nu een collectors item] gaf jaarlijks een overzicht literatuur met auteurs- en titelregister, thematisch geordend rond literatuur, spanning, samenleving, geschiedenis, religie, gezin, gezondheid, vrije tijd, kunst, media, jeugd, strips, educatief, naslagwerken. Bekijk de links bij boekeninfo op www.boekenbank.be [maandblad Tijdingen en on-line nieuwsbrief Boekenbrief]. Een ontwikkeling in de uitgeverswereld is naast het uitgeven van drukwerk de elektronische ondersteuning van dat drukwerk [extra info, links…]. Zo krijgen een aantal handboeken van Academia Press ondersteuning via www.webdocenten.be en www.webstudenten.be.

 • Uitgeverijen voor het sociaal-agogisch werk: www.academiapress.be, www.acco.be, www.coutinho.nl, www.davidsfonds.be, www.garant.be, www.kluwer.be, www.nelissen.nl, www.pelckmans.be, www.politeia.be, www.roulartabooks.be
 • Boekenwinkels: www.boekenbeurs.be, jongerentijdschriften: www.jem.be, kunstboeken: www.interbook-artbooks.com, tweedehands: www.deslegte.be, wetenschappelijke boekhandel J. Story-Scientia: www.story.be, standaard: www.standaardboekhandel.be.

6. Full-textcatalogi-on-line

Steeds meer boekeninhoud is te vinden op internet. Niettegenstaande het e-book een stille dood stierf, zijn niet commerciële uitgaven [eindwerken of uitgaven zonder auteursrechten] te vinden via scriptiebanken. Bij literatuur waarvan de auteursrechten verstreken zijn, blijft een tekstkritische lezing noodzakelijk en de e-thesissen onderwerp je best aan een kwaliteitscontrole, voor zover dit niet is gebeurd door de siteverantwoordelijken. Een initiatief dat zich richt tot de eindwerken van hogescholen is http://doks.khk.be [document and knowledge sharing]. Bij de universiteiten is er http://archive.ugent.be en www.ethesis.net/index.html waar thesissen, eindwerken en licentiaatverhandelingen te vinden zijn. Verder is er full-text te vinden bij www.historischhuis.nl en www.dbnl.nl De digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren bevat literaire teksten, secundaire literatuur, biografieën en portretten en www.gutenberg.org zet beroemde teksten, naslagwerken en woordenboeken op het net. Via http://Print.google.com doorzoek je een boekencollectie uit verschillende bibliotheken en uitgeverijen. Via ocr in full-text zoek je tekst, krijg je een bladermogelijkheid in het boek, de inhoud, de index en info over het auteursrecht. Boeken met auteursrecht worden fragmentarisch getoond, andere zijn volledig te doorbladeren. In de toekomst worden steeds meer boeken gedigitaliseerd zoals het project van Google en de Thomas Bodleybibliotheek in Oxford dat in de zomer van 2005 startte. Meer dan één miljoen boeken uit de 19de eeuw worden ingescand. Daarnaast zien commerciële initiatieven het licht. Firma’s die full-text aanleveren: www.infotoday.com/newsbreaks, www.dialog.com, www.ebsco.com, www.thomson.com, www.hwwilson.com en www.proquest.com.

7. Centrale catalogi

Een centrale of collectieve catalogus herbergt het bezit van verschillende bibliotheken. Voorbeelden zijn Zebra en de Ccb. Zebra is een catalogus van tien academische of speciale bibliotheken, waaronder de bibliotheken van de Universiteit Antwerpen, met ongeveer 1.100.000 titelbeschrijvingen en een jaarlijkse groei van 70.000 titels. De Ccb of de Collectieve catalogus van België bevat alle titels van monografieën uit de catalogi van de universitaire, wetenschappelijke en speciale bibliotheken in België. De catalogus wordt jaarlijks online geplaatst en is enkel toegankelijk vanuit instellingen aangesloten bij Anet.