Biografieen
 • BOSSAERTS B. [Ed.]. Zegniet te gauw d’r is geen vrouw… Vademecum deskundige vrouwen,Brt, Brussel, serial. Neemt meer dan 1.000 vrouwen op in categorieën binnen- en buitenland, cultuur, economie, milieu, energie, ruimtelijke ordening, juridisch, onderzoek, emancipatie, sport, vrije tijd, onderwijs, welzijn, gezondheid, geneeskunde. Zoeken via een themalijst, een index en namenlijst.
 • Nationaal biografisch woordenboek. [Brepols, Koninklijke academie van België, 15 delen], 1964-. Aandacht aan overleden personen met meer dan een lokale betekenis: landgenoten die in het buitenland verdienstelijk waren en vreemdelingen die zich in België onderscheidden. Elk deel bevat meer dan 150 alfabetisch geklasseerde bijdragen en een naamregister. Bevat personen die niet voorkomen in de Biographie nationale. Begon als reactie op die onvolledigheid en het achterwege blijven van een Nederlandse equivalent.
 • Biographie nationale. Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 44 delen, 1886-. Afgesloten Belgische nationale biografie met uitvoerige artikelen, gesigneerd en met literatuuropgaven. De eerste delen betreffen personen overleden voor 1850. De supplementen [29 tot 44] bevatten personen uit de tweede helft van de negentiende en de twintigste eeuw.
 • Nouvelle biographie nationale. Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 1988- tweejaarlijks. Opvolger van de Biographie nationale. Neemt landgenoten op met een zekere bekendheid en buitenlanders die een rol speelden in de Belgische geschiedenis: Middeleeuwen [voor 1500], Moderne tijd [1500-1800], en 19de en 20ste eeuw. Voor deze laatste twee zijn vier groepen: wetenschap en techniek, literatuur en kunst. Ontsloten via een inhoudsopgave, registers en een overzicht illustraties.
 • POEZE H. & ROS M. De biografie in Nederland en België 1988-1990. Overzicht en bibliografie, Kok Agora, Kampen, 1991.
 • POEZE H. & ROS M. De biografie in Nederland en België 1991-1992. Overzicht en bibliografie, Kok Agora, Kampen, 1993.
 • POEZE H. & ROS M. De biografie in Nederland en België 1993-1994. Overzicht en bibliografie, Kok Agora, Kampen, 1991.
 • RIK DECAN. Wie is wie in Vlaanderen. Biografische Encyclopedie, Brd, Brussel, 1999. In 1979 eerste 'Wie is wie in Vlaanderen', de tweede uitgave in 1984, derde 1988, 1999 de vierde. De editie 2000-2002 kenmerkt zich door nieuwigheden en de Cd-rom. Begin 2002 neemt Lexycom de rechten over. Begin 2003 ligt de 'Wie is wie in Vlaanderen 2003-2005' in de boekhandel met daarin personen die “invloed uitoefenen in hun milieu, beroep of vereniging.” Het gaat om de overheid en openbare diensten, bedrijfsleven, cultuur, sociale organisaties, vrije beroepen, onderwijs, wetenschap en geestesleven, sport, verenigingsleven en media.
 • COPPENS E. & COPPENS P. Wie is wie in Vlaanderen 2003-2005. Biografische encyclopedie, Lexycom, Hove, 2003.
 • Auteurs en illustratoren: www.villakakelbont.be/html/index_auteurs_detail.asp
 • Kritisch denkerslexicon [Ced.Samsom, losbladig]. Informatie over moderne denkers en over hun werk: filosofie, geschiedenis, theologie, sociologie, psychologie, psychiatrie, economie… Aan de hand van representatieve denkers worden maatschappelijke of politieke bewegingen besproken.
 • Politiek zakboekje decision makers, Kluwer, Mechelen, serial. Geeft verantwoordelijken op politiek, sociaal, cultureel en economisch vlak. Zowel de verkozen mandatarissen als de personen die beleid bepalen zijn opgenomen. Aanvulling op het politiek zakboekje. Concreet gaat het om verkozenen in de parlementen, regeringsleden op federaal, gemeenschaps- en gewestniveau, provincieraadsleden en bestendig afgevaardigden, Europarlementsleden, ministers van staat, gouverneurs, partijvoorzitters. Bij elke mandataris worden vermeld: fractie, functie, lid van commissies in assemblees [geen plaatsvervangers], kieskring, partijfunctie, loopbaan, beroep, niet-politieke mandaten, loopbaan, studies, publicaties en adres.
 • Biografieën van senatoren: www.senate.be.
 • http://www.iisg.nl/bwsa/index.html biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland: socialisten, liberalen, anarchisten, katholieken, en communisten; politici, vakbondsbestuurders, vrijdenkers, strijders voor het kiesrecht, kunstenaars…. vooral vóór 1940 actief. Alfabetische index, zoekpagina en index op de auteurs van de biografieën.

Historisch

 • VAN DER AA. (Ea.). Biografisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Van Brederode, Haarlem, 1852-1878, 21 dln. Bruikbaar (maar niet altijd betrouwbaar van de Middeleeuwen tot halfweg 19de eeuw.
 • SCHEEN P.A. Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880. Scheen, P.A., 's Gravenhage, 1981.