Bibliografieen

1. Zelfstandige bibliografieën

 • De Belgische bibliografie is de meest volledige bron voor Belgische publicaties. Sinds 1998 op Cd-rom en recent op het www. Bevat boeken, jaarboeken, tijdschriften [beschrijving eerste nummer], kaarten en muziek.
 • Belgische bibliografie [Silverplatter information, Cd-rom] geeft toegang tot databanken zoals de Vlacc, Vsko, Adoiov, Vocb – Basiseducatie, Viboso, Unicef…
 • Bibliografie van Belgisch parlementair recht omvat handboeken en artikels over het tweekamerstelsel na de grondwetsherziening van 5 mei 1993 met betrekking tot de organisatie en de werking van het parlement: literatuur over doelgroep recht, de voorstelling van het parlement, vermogensaangiften, autonomie van de kamers, grondwetgevende, wetgevende en controlefunctie, onderzoek, internationale en federatieve functie, voordracht en benoeming kandidaten, verkiezingsuitgaven, partijfinanciering…
 • DE BRUYN K. & DE BRUYN R. Creativiteit in opvoeding, vorming, onderwijs: selectieve bibliografie. Centrum voor de ontwikkeling van het creatief denken, Antwerpen, 1988.
 • De grijze zone. Bijdragen rond de informatiesamenleving. Tweemaandelijks door het Centrum voor lezen en informatie. Signaleert folders, audiovisueel materiaal, lespakketten, brochures, overheidspublicaties,… kortom grijze literatuur [publicaties die niet in de boekhandel liggen wegens niet commercieel of van een overheid of semi-overheid. De registratie van deze publicaties is moeilijk omdat zij onoverzichtelijk en heterogeen zijn.]. Verder geeft dit tijdschrift informatie over documentatiecentra in Vlaanderen. Het laatste nummer verscheen in juni 2005.
 • DEHAES V. De bijzondere jeugdbijstand in Vlaanderen. Onderzoekingen 1990-1999: een geannoteerde bibliografie. Cgbs, Brussel, 1999.
 • DEVOLDER J. Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1800-1829. Academia Press, Gent, 1989.
 • DEVOLDER J. Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden voor de periode 1792-1799. Academia Press, Gent, 2004. Boeken, almanakken, verkoopscatalogi, kranten, periodieken, wereldlijke en geestelijke annotaties en vindplaats.
 • DRAIJER M. Popwetenschap. Geannoteerde bibliografie van Nederlandse en Vlaamse literatuur over popmuziek 1985-1994, Laspm-Benelux, Rotterdam, 1995.
 • DE POTTER F. Vlaamsche bibliografie. Lijst der boeken, vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in België van 1830 tot 1890 verschenen, Siffer, Gent, 1992.
 • GAUS H. & VAN EENOO R. Beknopte bibliografie van de politieke en sociaal-economische evolutie van België 1945-1992. Garant, Leuven, 1992.
 • GAUS H., DE WAELE M. & VAN EENOO R. Beknopte bibliografie van de politieke en sociaal-ekonomische evolutie van België 1918-1988. Centrum voor Politiek-Wetenschappelijk Onderzoek, Gent, 1988.
 • GAUS H., DE WAELE M. & VAN EENOO R. Beknopte bibliografie van de politieke en sociaal-ekonomische evolutie van België 1918-1985. Centrum voor Politiek-Wetenschappelijk Onderzoek, Gent, 1986.
 • www.antiracisme.be/nl/kader_nl.htm bevat de publicaties van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.
 • www.bibliomania.com ontsluit fictie- en non-fictiewerken ook de inhoud, syntheses en besprekingen komen aan bod. Lezen van het scherm is gratis, printen is onmogelijk, kopen kan.
 • www.ond.vlaanderen.be/publicaties presenteert de publicaties van het departement onderwijs: adressen en studieaanbod van scholen, beleidsnota, beleidsplan, personeelsinfo, statistische tellingen, infobrochures, tijdschriften, clb-informatie, andere thema’s: kinderrechten, volwassenenonderwijs, eindtermen… en via www.ond.vlaanderen.be/clbaanpak/nieuweaanpak.htm krijg je een Clb-bibliografie.
 • www.similes.be bibliografische lijst voor niet professionelen: ondersteuning familieleden en patiënten, depressie en manie, juridische problemen, leven in een psychiatrische inrichting, een psychotische partner, schizofrenie, kinderen van ouders met psychiatrische problemen, ouders van kinderen met psychiatrische problemen, angsten en fobieën, mantelzorg, borderline, Gilles de la Tourette, zelfdoding, psychiatrie – profielen, thuiszorg, genetica, seksualiteit, telefonische hulp, tijdschriften, video’s.

2. Bibliografieën van bibliografieën

Bekende afgesloten bibliografieën van bibliografieën zijn [onvolledig overzicht]:

 • BESTERMAN T.A. A world bibliography of bibliographies and of bibliographical catalogues, calendars, abstract, digest, indexes and the like. De bestreken periode: 1939-1940 tot 1964.

Aanvullingen bij:

 • TOOMEY A.F. A word bibliography of bibliographies 1964-1974. A list of works represented by Library of Congres printed catalog cards. A decennial supplement to Theodore Besterman: A world bibliography of bibliographies.
 • WALFORD A.J. Guide tot reference material. The Library Association, Londen, 1987, 1989-1990 en 1992.
 • DE HAAS J.J.M. Cd-rom voor wetenschappelijke informatie: theorie, praktijk, overzicht van bestanden. Stichting Discom, Amsterdam, 1994. Inleiding tot het medium met drie secties: theorie [techniek], praktijk [zoektalen] en overzicht bestanden [opsomming van algemene en speciale bestanden op Cd-rom, met gegevens van uitgever, producent, periode, zoektaal, updates…].
 • PRINS P.A. Bibliografische instructie. Werkboek voor opleiding en zelfstudie, Stichting Discom, Amsterdam, 1991.
 • KOUWENHOVEN A.O. Handboek bibliografie. Een nieuwe gids naar bronnen van gepubliceerde informatie, Van Gorcum, Assen, 1995.

3. Bibliografische databanken

 • ABI/INFORM 1986- [artikels, boeken, congressen,…] in management, economie, business, industrie en bedrijven.
 • ACADEMIC SEARCH ELITE
 • AMERICAN HUMANITIES INDEX
 • ART INDEX 1984- film, design, fotografie, architectuur, archeologie, kunst [zonder abstracts].
 • ART & HUM 1980- kunst and humane wetenschappen [zonder abstracts], met opzoekbare referenties.
 • ARTIK www.agralin.nl/artik groene ruimte en voeding. Dagelijks geactualiseerd, soms fulltext.
 • BUSINESS SEARCH ELITE http://search.epnet.com full-text databank over economie en informatica. Zoekt onder meer in de Academic Search Elite, Business Source Elite, Eric en Communication & Mass Media Complete en American Humanities Index.
 • BUSINESS SOURCE ELITE
 • COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE
 • CURRENT CONTENTS 1991- current contents clinical medecine [met abstracts], wekelijks.
 • CURRENT CONTENTS 1991- current contents life sciences [met abstracts], wekelijks.
 • CURRENT CONTENTS 1991- current contents physical, chemical and earth sciences [met abstracts], wekelijks.
 • CURRENT CONTENTS 1991- current contents sociological and behavioural sciences [met abstracts], wekelijks.
 • ECONLIT 1969- economische wetenschappen [met abstracts].
 • ERIC [Educational Resource Information Center] 1982- van pedagogische en bibliotheekwetenschappen, abstracts van tijdschriftartikels, vrij via www.eric.ed.gov.
 • EUR-Lex http://europa.eu.int/eur-lex/lex/nl/index.htm rechtstreeks en gratis toegang tot het recht van de Europese Unie. Zoekfuncties voor het raadplegen van het Publicatieblad van de EU, de Verdragen, de wetgeving, de voorbereidende besluiten en de jurisprudentie.
 • FRANCIS 1964- Europese vakbibliografie over sociale wetenschappen, humane wetenschappen en economie [met abstracts] [Cd-rom].
 • HELECOM 1992- Europese vakbibliografie over economie, business en management, bevat onder meer het Fonds Quetelet [Cd-rom].
 • HISTORICAL ABTRACTS 1982- historische wetenschappen.
 • ISA+ 1966- Information Science Abstracts Plus: bibliografie en informatiewetenschappen.
 • JURIDAT [voorheen: E-JUSTICE, JUSTEL, JUDOC] www.juridat.be databank [over wetgeving, rechtspraak en rechtsleer] bestaat sinds de jaren zeventig onder de naam Justel maar is even onbekend als ongebruiksvriendelijk. In 1997 verschijnt de databank op Cd-rom, wordt hanteerbaarder maar is wegens de auteursrechten enkel ter beschikking voor Belgische magistraten. In juni 2000 lanceert de minister van Justitie gratis het geheel juridische databanken onder de naam Judoc. Later komt de naam E-Justice en in 2002 Juridat. Juridat ontsluit wetgevende akten, verwijzingen naar de rechtsleer, arresten en vonnissen, samenvattingen van arresten van het Hof van cassatie sinds 1965, in full-text vanaf 1990, syntheses van de arresten van het Arbitragehof, de arresten van de Hoven van beroep, de arresten van de Arbeidshoven en vonnissen van lagere rechtbanken. Het deel rechtsleer is een aparte databank www.cass.be/cgi_bib/bibn.pl.
 • JUR@ www.jura.be betalende databank met internationale, supranationale, federale en regionale akten en een selectie wetgeving voor 1997 [alle wetboeken]. Belgische rechtspraak, wetgeving en rechtsliteratuur [met abstracts] uit alle rechtstakken. Elk document bevat identificatiegegevens, vindplaats en een synthese. Daarnaast integrale tekst van de arresten van het Hof van cassatie sinds 1989.
 • LISA bibliotheekwetenschappen.
 • MEDLINE 1983- medische wetenschappelijke literatuur [met abstracts].
 • MLA 1981- Modern language association: taal, letterkunde, folklore [zonder abstracts] [Cd-rom].
 • PASCAL Europese vakbibliografie [Cd-rom].
 • PHILOSOPHERS’ INDEX [met abstracts].
 • POPLINE 1970- bevolking, contraceptie, vruchtbaarheid, demografie,…
 • PSYCLIT 1974- psychologische wetenschappen [met abstracts].
 • RELIGION INDEX 1975- religie, filosofie, theologie, antropologie [artikels, boeken, congressen…].
 • SOCIAL CITATION INDEX 1981- sociale wetenschappen [zonder abstracts].
 • SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX [1972-2001, wekelijks].
 • SOCIOFILE 1974- sociologische wetenschappen [met abstracts] [Cd-rom].
 • WEB OF KNOWLEDGE alle wetenschappen en toegang tot Current Contents.
 • WEB OF SCIENCE sociale wetenschappen, niet humane wetenschappen, Arts & Humanity [met abstracts] http://isiknowledge.com.